PRIVATE SECTOR

De Methode van FEINLAB kan bruikbaar zijn voor technische adviseurs, omgevingsmanagers, contractmanagers en communicatiemanagers of voor financiële partijen, zoals banken, AFM, Nibud of SVN en voor uitvoerenden partijen, zoals bouwers, installateurs en netwerkbeheerders. Van diverse technieken en energiebesparende maatregelen geven wij inzicht in de kosten en besparingen voor de bewoner.

In welke sector past uw vraag of opgave?

ADVISEURS EN MANAGERS

In de voorgestelde aanpak wordt uitgegaan van een gebiedsorganisatie die op afstand staat van de gemeente. Opdrachtgever is een stuurgroep met de wethouder als voorzitter. In de stuurgroep nemen vertegenwoordigers van partijen deel, die zich verantwoordelijk voelen voor een efficiënte en op het belang van de bewonersgerichte uitvoering.

 1. Waar moeten adviseurs rekening mee houden als de ambities op gebiedsniveau zijn: een woonlastenneutrale aanpak naar een aardgasvrije buurt met voor betrokkenen laagst mogelijke jaarlijkse kosten voor de energievoorziening
 2. Kunnen de betrokken deskundigen voldoende inzicht krijgen in de werkelijke kosten en opbrengsten op individueel huishoudenniveau
 3. Betrokken adviseurs willen een duidelijk beeld krijgen hoe de maatregelen op gebiedsniveau invloed hebben op de kosten en opbrengsten op adresniveau
 4. Heeft de omgevingsmanager inzicht welke partijen wat moeten bijdragen om de gebiedsambitie te kunnen waarmaken
 5. Zijn uitgangspunten helder zodat vakgroepen hun PID (Project Initiation document) kunnen maken, waarin taken bevoegdheden en middelen worden vastgelegd
 6. Schets voor alle adviseurs en specialisten het besluitvormingsproces voor de toekenning van de subsidies betreffende de onrendabele top op adresniveau
 7. Maak duidelijk welk communicatie en participatie traject gekozen is

FINANCIELE PARTIJEN

In een gebiedsontwikkeling naar een aardgasvrije warmtevoorziening voor woningen worden de investeringen hoofdzakelijk betaald uit de besparingen op de energienota. Dit door een verlaging van de energievraag en een meer efficiënte warmtebereiding.

 1. Geef financiers een goed beeld van de betrouwbaarheid van de berekening van de energiekosten besparingen wanneer woningen aardgasvrij worden gemaakt
 2. Leg uit hoe overkreditering kan worden voorkomen als rente en aflossing wordt betaald uit de besparingen op de energienota
 3. Overleg is gewenst over hoe gebouwgebonden financiering juridisch mogelijk en praktisch uitvoerbaar is
 4. Schets hoe de afstemming geregeld wordt die nodig is tussen financiële marktpartijen en de Gemeente die zorgt voor een financieringsproduct voor niet kunners
 5. Wat is er nodig als financiers gevraagd wordt mee te doen in de organisatie van een woonlastenneutrale gebiedsaanpak
 6. Kan voor de aanpak goedkeuring worden verkregen van AFM, Nibud, BZK en FIN
 7. Hoe kunnen de kosten van het verstrekken van een lening beperkt gehouden worden

UITVOERENDE PARTIJEN

In een traject naar een aardgasvrije warmtevoorziening worden bewoners in de voorbereiding en inventarisatie fase intensief betrokken en begeleid. De vraag van uitvoerenden partijen is hoe e.e.a. zodanig georganiseerd kan worden dat een efficiënte uitvoering gewaarborgd is.

 1. Uitvoerenden partijen vragen om een beeld te krijgen van hetgeen bewoners belangrijk vinden en hoe dit gecombineerd kan worden met een efficiënte uitvoering
 2. Uitvoerenden partijen willen inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten per huishouden wanneer woningen aardgasvrij zullen worden gemaakt
 3. Partijen willen weten wat bedoeld wordt met een woonlastenneutrale overgang naar een aardgasvrij woongebied
 4. Partijen vragen inzicht in de randvoorwaarden voor de prestatiegarantie die zij moeten afgeven, wanneer bewoners bij hun bank om een gebouwgebonden financiering vragen
 5. Wat is het doel van de FEINLAB webtool, waarmee bewoners zelf technische varianten kunnen kiezen en kunnen uitrekenen hoe hoog hun onrendabele top is
 6. Wat betekent het voor de uitvoering als bewoners deel mogen nemen in een energiecoöperatie en zelf belanghebbende kunnen worden in een collectieve warmtevoorziening

Mogen uitvoerende partijen met voorstellen komen voor een efficiënte uitvoering als het doel is laagst mogelijke energiekosten voor betrokkenen, bij voorbeeld de inzet van een DBFMO-constructie.

NETWERK BEHEERDERS

De te nemen maatregelen voor een aardgasvrije wijk verlagen in veel gevallen de energievraag en gaan vaak uit van een meer efficiënte warmtebereiding. De noodzakelijke investeringen in gebouwen en netwerken worden daardoor hoofdzakelijk betaald uit de besparingen op de energienota van de bewoners.

 1. Waar moeten netwerkbedrijven rekening mee houden als de ambities op gebiedsniveau zijn: een woonlastenneutrale aanpak naar aardgasvrij met voor betrokkenen laagst mogelijke jaarlijkse kosten voor de energievoorziening
 2. Hoe kan het netwerkbedrijf door de projectorganisatie geïnformeerd worden over het meest gewenste productaanbod (bronnet 15°C, LT net 40°C, HT net 70°C)
 3. Ligt het gewenste type warmtenet al vast, of kunnen eigen innovaties op het gebied van bronnen, ontwerp, financiering, realisatie en exploitatie worden ingebracht
 4. Op welk schaalniveau wordt een contract gesloten, buurt of wijk
 5. Welke invloed willen bewoners hebben op ontwerp, financiering, realisatie en exploitatie (gewenste getallen voor aansluitkosten, vastrecht en GJ-prijs)
 6. Zijn er al gedachten over een ‘meest aantrekkelijk aanbod’ aan de bewoners

Wat wordt bedoeld met een te installeren buurt energie monitoringsysteem.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!