FEINLAB- INDIVIDUEEL

GEDETAILLEERDE ANALYSE OP HUISHOUDENNIVEAU

Met de FEINLAB-individueel tool kan een zeer nauwkeurige en persoonlijke energie-analyse worden samengesteld. Samen met de bewoner wordt gekeken naar de huidige situatie, wat is de staat van de woning, wie woont er en wat voor bewonersprofiel past er bij de bewoners. Met behulp van de door FEINLAB zeer nauwkeurig samengestelde bewonersprofielen kan een voorspelling worden gemaakt van de woonlasten voor verschillende technische varianten.
Het resultaat van onze scan geeft inzicht in de kosten en baten van uiteenlopende technische varianten. Het wordt duidelijk of de bewoner er maandelijks op vooruit of achteruit gaat, danwel een bepaalde Onrendabele Top financiering behoeft.

Let op! In de onderstaande afbeeldingen zijn fictieve getallen gebruikt. Het geeft slechts een een weergave van het proces en de te leveren producten.

ONDERDELEN VAN DE FEINLAB-INDIVIDUEELANALYSE

  • Bewonersprofiel bepalen (huidige energiegebruik t.o.v. gemiddeld gemeten energievraag o.b.v. woningtype)
  • Voorspelde energiegebruik voor verschillende technische varianten (warmtesysteem + thermische schil + PV-panelen)
  • Woonlastenanalyse op individueel huishoudenniveau (besparingen op energienota + kosten investeringen per technische variant)
  • Woonlastenneutraalberekening per technische variant

In de eerste stap wordt gekeken naar de woning en de bewoners. Wat betreft de woning kijken we naar de woningtypologie, de thermische schil en de warmtesystemen. Het huidige schillabelniveau is bepaald en er wordt gekeken hoe de woning is verwarmt en hoe warm tapwater wordt bereid? Het huidige energiegebruik van de bewoner is het belangrijkst in de analyse. Op basis van deze gegevens kunnen we het bewonersprofiel gaan samenstellen. Het bewonersprofiel is nodig om een juiste voorspelling te maken van de toekomstige energienota.

Zijn de meest representatieve woningtypen van een gebied bepaald, dan worden de bijbehorende bewonersprofielen samengesteld. De bewonersprofielen zijn afhankelijk van socio-economische gegevens van het betreffende gebied. Zo kan de gemiddelde energiebehoefte in een rijwoning, label E van 100m2 in het centrum van Amsterdam sterk afwijken van een vergelijkbare woning in Emmen.

Per woningtype wordt de bezettingsgraad bepaald voor het gebruiksprofiel en het huishoudenprofiel. Een 5-persoonshuishouden met een profielfactor 2,0 heeft de hoogste energierekening en zal meer besparen dan een 1-persoonshuishouden met een profielfactor 0,5.

Voorspelde energiegebruik voor verschillende technische varianten

(warmtesysteem + thermische schil + PV-panelen)

FEINLAB-individueel kan alle denkbare technische varianten voor u doorrekenen. Met behulp van het bewonersprofiel kunnen wij een zeer nauwkeurige voorspelling maken van het nieuwe energiegebruik bij bepaalde energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan het verbeteren van de thermische schil, een aangepast warmtesysteem en pv-panelen.

Is er ook gebruik gemaakt van FEINLAB-wijken? FEINLAB-wijken maakt een analyse van verschillende technische varianten met als doel de socio-economische kosten op gebiedsniveau in beeld te brengen. Het resultaat uit de gekozen wijk kan worden gebruikt in de FEINLAB-individueel tool. Hierdoor kan gestuurd worden op bepaalde technische oplossingen met de laagste maatschappelijke kosten.

Voor de gekozen technische varianten wordt het energiegebruik in een overzichtelijk schema geplaatst, de resultaten dienen als input voor de woonlastenanalyse. De resultaten van de berekeningen worden opgedeeld in ruimteverwarming, warm tapwater, koken en huishoudelijk elektriciteitsgebruik

Woonlastenanalyse op individueel huishoudenniveau

(besparingen op energienota + kosten investeringen per technische variant)

In de woonlastenanalyse wordt zichtbaar wat de besparingen zijn van een bepaalde technische variant t.o.v. de huidige situatie. De resultaten van het voorspelde energiegebruik worden eveneens opgedeeld in ruimteverwarming, warm tapwater, koken en huishoudelijk elektragebruik, daarnaast wordt ook weergegeven hoeveel stroom er wordt opgewekt. De besparingen worden zowel weergegeven in kWh als in euro’s per maand.

Een technische variant wordt al helemaal interessant als de investeringskosten laag zijn. Hier dient een juiste balans in gevonden te worden. Per technische variant worden de investeringskosten bepaald, deze zijn nodig om de woonlastenneutraalberekening te maken.

WOONLASTENNEUTRAALBEREKENINGEN PER TECHNISCHE VARIANT

(per woningtype + bewonersprofielen en op gebiedsniveau)

In de woonlastenneutraalberekening wordt duidelijk of een bepaalde technische variant rendabel is danwel een Onrendabele Top heeft. Deze berekening wordt uitgevoerd door de maandelijkse besparingen te vergelijken met de investeringskosten. Het maandbedrag van de totale investeringskosten wordt berekend over 30 jaar, uitgegaan van een lening met 2% rente. De eventuele tekorten (maandbedrag) worden middels een omgekeerde annuïteitsberekening teruggerekend naar een totaal financieringsbedrag dat nodig is om woonlastenneutraal te verduurzamen.