Den Haag, de eerste naoorlogse nieuwbouwwoningen met grote dakoversteken in Nederland, opgeleverd in 1992

Innovatie

In gebieden met de ambitie om grote aantallen woningen energetisch te renoveren zal ook de financieringsbehoefte groot zijn. Dit kan de financiële draagkracht van corporaties en andere woningeigenaren te boven gaan. Daartoe zijn oplossingen nodig die worden uitgewerkt in samenwerking met financiële instellingen (banken, beleggingsfondsen), particuliere financiers (risicokapitaal verstrekkende beleggers, ESCO’s, etc.) en stedelijke NGO’s. Het betreft innovatieve financiële concepten, met voor alle belanghebbenden goed onderbouwde randvoorwaarden en een goede analyse van de risico’s.

Gedacht wordt o.a. aan een set van contracten op basis van Design, Build, Finance, Maintenance en Operate. In die contracten gelden 

Lange termijn overeenkomsten / bouwen plus 30 jaar onderhoud

Betaling op basis van nauwkeurig omschreven prestatieafspraken; de werkelijke besparing van bewoners is de inkomende kasstroom van de SPV

Financiering buiten balans corporatie om met geld van banken en eigen vermogen van deelnemende bedrijven 

Uitgebreid risicomanagement

Voorbeeld van de output van de Financial Engineering Methode (FEM)

Een actueel voorbeeld toont de bedragen op de bestaande energierekeningen en voorspelde energierekeningen van 49 huishoudens, woonachtig in appartementen van 58 m2 (BVO). Deze huishoudens zijn verdeeld in vijf categorieën energieverbruik voor verwarming en twee categorieën warm watergebruik. De huizen werden gerenoveerd van label D naar label A +. Op basis van de onderliggende database van de Financial Engineering Methode kan een gemiddeld jaarlijks voordeel worden berekend, waarbij bekend is welk huishouden hoort in welk profiel (micro data).

Door deze macro- en microgegevens te gebruiken, zijn de berekeningen veel nauwkeuriger dan bij gebruik van andere berekeningsmodellen (met “representatieve huishoudens”). De methode categoriseert huishoudens in verschillende profielen in termen van consumptie gewoonten van warm watergebruik en van gebruik van ruimteverwarming: zeer zuinig, zuinig, royaal, warmte minnend, zeer warmte minnend (zie tabel). Het  warm water gebruik van huishoudens varieert ook afhankelijk van de huishoudelijke samenstelling: belangrijke indicatoren zijn bijvoorbeeld leeftijd en aanwezigheid van kinderen. Een senior van 65 heeft andere energieverbruikskarakteristieken dan een familie van twee volwassenen en een kind.

Nadat van diverse technische varianten uitgezocht is welke prestaties zij energetisch leveren, is ook een tabel te maken die de energiekosten van deze varianten per bewonersprofiel met elkaar vergelijkt. Van de kosten van de investering is berekend welk bedrag aan rente en aflossing aan de orde is bij een terugbetaling van de lening in 15 jaar. Deze nieuwe maandlasten kunnen worden vergeleken met de besparingen die voor bewoners in elk van de tien bewonersprofielen ontstaat. Een uitermate bruikbaar instrument voor voorlichting van huurders en eigenaren in een VvE.