95 GALERIJWONINGEN

Wonen Zuid heeft een heldere ambitie op het gebied van verduurzaming van haar eigen woningbestand, bewonersvoorlichting en bewonersbegeleiding. De woningcorporatie heeft voor een complex met 95 galerijwoningen gevraagd het effect op de maandlasten van de huurders te berekenen na de uitvoering van groot onderhoud. Met de Methode van FEINLAB zijn accurate financiële voordelen van energiebesparing in bestaande huurwoningen in beeld gebracht.

OPGAVE

De woningbouwcorporatie wil 95 galerijwoningen met een GBO van 43m2 renoveren. In de bestaande situatie worden de woningen verwarmd door een collectieve blokverwarming op gas, met een HR CV ketel als warmtebron. Warm tapwater wordt bereid met individuele elektrische boilers, de huurders koken allemaal op gas.

 

De woningen worden thermisch verbeterd van schillabel E, F of G naar schillabel A. Na een analyse van de huidige energiegebruiken voor ruimteverwarming valt op, dat bezien op het niveau label E, 40% van de bewoners in het bewonersprofiel ‘Zeer Zuinig’ valt. Vanuit het werkelijk energieverbruik gezien lijkt het er daarmee op, dat de appartementen in de praktijk eerder het label E dan het F of G label hebben. Technisch blijven het natuurlijk label E, F en G woningen. In de praktijk is het daarom praktischer om bij het maken van de definitieve woonlastenberekeningen alle woningen te beschouwen als E-label, waardoor het energiekostenvoordeel beter in beeld gebracht kan worden.

TECHNISCHE INFO

BESTAANDE SITUATIE

Het huidige energieconcept is een traditioneel blokverwarming systeem, met een HR warmte opwekker, met matig geïsoleerde leidingen naar de woningen en pompen die niet zijn afgestemd op de warmtevraag. De afrekening van de ruimteverwarming naar de bewoners vindt plaats door radiator warmtemeters uit te lezen.

 

De aan bewoners in rekening gebrachte energiekosten:

 

  • Ruimteverwarming: voor 65% van het gasverbruik in rekening gebracht via de opnames van de radiator warmtemeters en voor 35%, leidingafgifte genoemd, berekend als een vast bedrag per woning
  • Warm tapwater wordt verwarmd in een elektrische boiler. De kosten van dit verbruik worden door de bewoner betaald aan het energiebedrijf. Voor de elektrische boiler wordt geen huur in rekening gebracht.
  • Koken gebeurt op gas, dat wordt betaald via een gasmeter voor een individuele gasaansluiting. Deze kosten worden door de bewoner betaald aan het energiebedrijf.

 

GERENOVEERDE SITUATIE

In de nieuwe situatie worden ruimteverwarming en warm tapwater aangesloten op het warmtenet, met als warmtebron mijnwater van 28°C. Het water voor de ruimteverwarming wordt additioneel opgewarmd in een energiecentrale met warmtepompen, die het water op een temperatuur van ca. 45°C brengt. De warmte voor de warm tapwatervoorziening wordt geleverd door een booster warmtepomp of een doorstroomboiler, die water met een aanvoertemperatuur van 28°C opwarmt tot de gewenste temperatuur van 55°C. Zowel de gebruikte warmte als het warm tapwaterverbruik worden gemeten in de woning, waarmee het leidingverlies voor rekening komt van Mijnwater. Koude levering is niet van toepassing. Koken gebeurt op elektriciteit, het complex wordt hiermee aardgasvrij. De thermische verbetering en aangepaste techniek resulteert in een lagere energierekening voor de bewoners.

Bewonersprofielen

De methode van FEINLAB deelt huishoudens in bewonersprofielen in, op basis van het gedrag voor de renovatie. Voor ruimteverwarming worden vijf gebruiksprofielen onderscheiden. Opvallend is dat de Zeer Zuinige huishoudens overal in een blok kunnen voorkomen. Zowel boven de laag met de fietsenbergingen, in het midden, direct onder het dak of grenzend aan een kopgevel. Ook de gebruiksprofielen ‘Zeer Warmteminnend’ liggen compleet verspreid door de bouwblokken. Daarom lijkt de ligging in een blok maar beperkt maatgevend voor de hoeveelheid verbruikte energie voor ruimteverwarming.

 

Voor het bepalen van de bewonersprofielen zijn een aantal gegevens van de bewoners vereist. Per bewonersprofiel is aangegeven wat de nieuwe situatie na de renovatie voor effect heeft op de toekomstige energienota van de bewoners.

 

Voor het berekenen van de gebruiksprofielen zijn de afrekeningen van de ruimteverwarming over 2015, 2016 en 2017 per adres beschikbaar gesteld. Met betrekking tot de gezinssamenstelling geeft de opdrachtgever aan dat een deel een tweepersoonshuishouden is (25-34 jaar), en een belangrijk deel alleenstaand (35-44 jaar). De verdeling is ongeveer 50/50. Gezinnen met kinderen komen niet of nauwelijks voor. In de berekeningen wordt rekening gehouden met deze twee huishoudenprofielen.

Afbeelding 1

Resultaat

De voorspellingen van de nieuwe energienota’s van de woningen zijn op adresniveau doorgerekend met behulp van FEINLAB-individueel. Een overzicht van de kosten in de bestaande en nieuwe situatie zijn per bewonersprofiel in afbeelding 1 inzichtelijk gemaakt. Dit geeft aan wat de nieuwe situatie na de renovatie voor effect heeft op de toekomstige energienota van de bewoners.

 

Per bewonersprofiel is er een overzicht gemaakt van de besparingen, zoals te zien in afbeelding 2. De resultaten zijn afgeleid uit de vergelijking tussen de nieuwe en oude energienota’s per bewonersprofiel.

Afbeelding 2