De methode van F€IN Lab

Financial Engineering op Individueel Niveau

  • Preciezer en op maat voorlichting aan bewoners

  • Duidelijk inzicht in energiekosten bestaand en nieuw

  • Betere onderbouwing investering / bepaling redelijke huurverhoging

  • Techniek optimaliseren op basis van effecten op energienota bewoners

  • Mogelijkheid bewonersvoorlichting per huishouden / adres

Wij hebben een passie voor de energiekosten van bewoners

Niet meer theoretisch rekenen aan het energiegebruik van de bewoners, doch uitgaan van statistisch verkregen gebruiksgegevens, dat is de kern van de F€IN Lab methode. Daarmee kunnen wij preciezer en op maat voorlichting aan bewoners voorbereiden.

Wij gaan daarbij uit van het werkelijk energieverbruik van bewoners

Het energieverbruik van bewoners varieert onderling enorm

In elk project nemen wij waar dat er een enorm verschil bestaat in het energiegebruik van bewoners onderling.

Dit voorbeeld toont de werkelijk betaalde hoeveelheid gas voor ruimteverwarming gemiddeld over drie jaar. Het meest zuinige huishouden verbruikt bijna niets, de meest warmteminnende bewoner gebruikt in deze kleine flat meer dan 3.000 m3 gas.

Bewonersprofielen brengen energiekosten preciezer in beeld

Van bewoners vragen wij hun energiegebruiksgegevens, liefst over de afgelopen drie jaar. Daaruit destilleren wij het gebruik voor ruimteverwarming.

Het warm tapwater gebruik wordt ingeschat op basis van aantallen bewoners en leeftijden per huishouden. Op basis van statistisch verkregen gebruiksgegevens per labelniveau wordt bezien van welk bestaand energie niveau dit verbruikt verandert naar nieuw energiegebruik. Dit gebruik wordt omgerekend naar energienota per bewonersprofiel.

Het voordeel per maand per bewonersprofiel

Financial Engineering op Individueel Niveau

F€IN Lab berekent het financieel voordeel van een energetische renovatie. Van technische varianten worden de jaarlijkse systeem rendementen bepaald. Energiebronnen worden soms met elkaar gecombineerd. Het vastrecht en de energieprijs van de leverancier zijn belangrijke variabelen. Eindeloos veel combinaties zijn mogelijk die per bewonersprofiel ook weer anders kunnen uitwerken. Het opzoeken en uitwerken hiervan tot Euro’s voordeel per huishouden, dat is wat wij noemen Financial Engineering op Individueel Niveau.

Tegenover welke kosten staan welke opbrengsten. En nog belangrijker, elke bewoner wil weten “What’s in it for me”. Pas dan zijn bewoners te overtuigen van een voorgestelde oplossing.
Sluit Menu