Definitief aanbod

Opdrachtgever levert gegevens aan

Voor elke route worden zo veel mogelijk gegevens van de bestaande en de gewenste nieuwe situatie gevraagd. Denk aan:

  • Aantal woningen en woningplattegronden
  • Technische gegevens bestaande situatie en energie labels per adres
  • Gewenste nieuwe technische situatie en gewenst nieuw labelniveau
  • Energiegegevens op blok of complex niveau en wanneer gewenst gebruiksgegevens per adres
  • Gegevens over belemmeringen of specifieke wensen van de bewoners
  • Beeld van de samenstelling van de huishoudens, aantal bewoners per adres en globaal hun leeftijden

In het schriftelijke aanbod van F€IN Lab zal vermeld worden welke aanvullende informatie nog gewenst is om goed onderbouwde berekeningen te kunnen maken.

Per gekozen route een aanbod op maat

Route 1: uitgewerkt technisch plan – één technische variant – geen bewonersgegevens bekend. F€IN Lab biedt aan berekeningen te maken die voldoende informatie leveren om het plan op woonlastenvoordeel te kunnen beoordelen en goede voorlichting aan bewoners te kunnen organiseren.

Elke volgende route vraagt om meer overleg over aanpak en gewenst resultaat.

Route 6: nog geen definitief plan – een serie technische varianten – goede gebruiksgegevens per adres bekend. F€IN Lab doet een aanbieding per fase van de werkzaamheden. Denk aan een analysefase, een fase van definitieve energiekosten voorspellingen en een fase die voorlichting per adres mogelijk maakt.

Een aanbod wordt voorzien van een prijsopgave. Hetgeen geleverd wordt zal helder beschreven worden. Opdrachtverlening per fase is mogelijk.

Sluit Menu